Vice-Presidents of India


Sl No.


Name


Tenure

1Dr Sarvepalli Radhakrishnan1952-1962
2Dr Zakir Hussain1962-1967
3Varahagiri Venkatagiri1967-1969
4Gopal Swarup Pathak1969-1974
5B.D. Jatti1974-1979
6Justice Mohammad Hidayatullah1979-1984
7R. Venkataraman1984-1987
8Dr Shankar Dayal Sharma1987-1992
9K.R. Narayanan1992-1997
10Krishan Kant1997-2002
11Bhairon Singh Shekhawat2002-2007
12Mohammad Hamid Ansari11 August 2007 - Incumbent